Bread & Bakery

Khaya-Square-Toast

90 TK. 100 tk.

  

Khaya Dry Cake-S

90 TK. 100TK.

  

Khaya Finger Toast

76 TK. 80TK.

  

Khaya Noly Toast Biscuits

76 TK. 80TK.

  

Khaya Biscuits -900 gms

108 TK. 120TK.

  

Khaya Dry Cake-L

145 TK. 130 tk.