Achar & Chutney

Priyo Satkora Pickle-400gm

180 TK. 200TK.

  

Priyo Tetul Achar 400 gm

121.5 TK. 135TK.

  

Priyo Jhalpai Achar

120 TK.

  

Priyo Amer Achar 20 gm

120 TK.

  

Priyo Olive Pickle - Jhalpai Achar

121.5 TK. 135TK.

  

Priyo Mixed Pickle 400gm

135 TK. 150TK.

  

Priyo Mango Pickle-Amer Achar

121.5 TK. 135TK.

  

Priyo Kasundi 300gm

45 TK.

  

Priyo Garlic Pickle- Roshun Achar

180 TK. 200TK.

  

Priyo Pulm BoroiChutney

121.5 TK. 135TK.